สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการประจาปี 2557 ครั้งที่ 12
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
ถนนรางน้า กรุงเทพฯ
  • ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2557
  • งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
  • ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
  • Newsletter: 9th APSAVD Congress & 16th EMW Symposium: Please Mark Your Diary
  • การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 12