สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

ประเภท คุณสมบัติสมาชิก

1. ประเภท คุณสมบัติ และจำนวนสมาชิก
        ประเภทของสมาชิก มี 3 ประเภท คือ
            1    สามัญ
            2    กิตติมศักดิ์
            3    สมทบ

          คุณสมบัติของสมาชิก
          
            สมาชิกสามัญ

            1.1  เป็นแพทย์ (แพทยศาสตร์บัณฑิต) หรือผู้มีวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือด มีความสนใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดมีความคิดเห็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งสมาคม
            1.2  ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา เว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรือ มีประวัติความประพฤติที่เป็นการเสื่อมเสียแก่สังคมอย่างร้ายแรง
            สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่บุคคลที่คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
            สมาชิกสมทบ
            ได้แก่บุคคลอื่นที่สนใจในวิชาโรคหลอดเลือด และคณะกรรมการสมาคมรับรองวาระการเป็น สมาชิกสมทบครั้งละไม่เกิน 5 ปี
จำนวนสมาชิก  ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก

2.  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
            ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้นำเสนอ 1 คน และผู้รับรองอีก 1 คน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หนึ่งรูปและค่าสมัครเป็นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม

 1. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
  1.1     สิทธิและหน้าที่สมาชิกจะเริ่มภายหลังจากที่ได้รับการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ แล้วเท่านั้นการลงทะเบียนจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกได้ชำระเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
  1.2    เงินบำรุงสำหรับการเป็นสมาชิก มีอัตราดังนี้ สมาชิกสามัญตลอดชีพ 3,000 บาท สมาชิกสมทบ1,000 บาทต่อ 5 ปี เงินที่ได้ชำระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ การชำระเงินค่าบำรุงต้องชำระล่วงหน้าเป็นรายปี  สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าบำรุง
  1.3    สำหรับผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าบำรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสมาคมอาจให้หมดสิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นสมาชิกได้
  1.4    สมาชิกสามัญที่ได้รับเลือกอยู่ในคณะกรรมการสมาคม โดยมีสิทธิ์ออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน และมีสิทธิ์ที่จะสอบถามหรือขอตรวจดูเอกสารทะเบียนสมาชิก บัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯ ณ  การประชุมใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน ในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
  1.5     สมาชิกมีหน้าที่จรรโลงสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และการดำเนินงานของคณะกรรมการที่สมาชิกได้เลือกแล้ว
  1.6     สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากสมาคมฯดังนี้คือ
            1.6.1  รับรายงานข่าวสารจากสมาคมฯ โดยไม่ต้องเสียเงิน
            1.6.2  ร่วมประชุมทางวิชาการโดยมิต้องชำระค่าธรรมเนียม เว้นแต่ที่จะกำหนด  เป็นกรณีพิเศษ
            1.6.3  ใช้บริการต่างฯ ของสมาคมฯ
 2. การขาดจากสมาชิกภาพ
  2.1   สมาชิกภาพสิ้นสุดลงอย่างอัตโนมัติด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          2.1.1  ตาย
          2.1.2  ลาออก
          2.1.3  ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นความผิดฐานประมาทและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควร
          2.1.4  ที่ประชุมกรรมการใหญ่ลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกเข้าร่วมประชุม
  2.2   การลาออกให้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อเลขาธิการแต่ต้องชำระหนี้ที่มีต่อสมาคมฯให้เสร็จสิ้นก่อน และการออกจากสมาชิกภาพในกรณีนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะกรรการอนุมัติแล้ว