สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

ขอเชิญแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 'New challenge in Atherosclerosis'
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์
การประชุมวิชาการกลางปี 2554 ครั้งที่ 9
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการกลางปี 2554 ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง Infinity1-2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ประชุมวิชาการประจำปี 2554 ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
ณ โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสมาคมฯ
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 ดังรายนามต่อไปนี้
การประชุมวิชาการกลางปี 2553
การประชุมวิชาการกลางปี 2553 วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2553 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์
3rd Joint Meeting between APSAVD and 8th Annual Scientific Meeting of Thai Atherosclerosis Society
3rd Joint Meeting between APSAVD and 8th Annual Scientific Meeting of Thai Atherosclerosis Society
การประชุมวิชาการกลางปี 2552 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Society)
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Society) การประชุมวิชาการกลางปี 2552 (ศุกร์ที่ 10 ก.ค. 2552)
การประชุมวิชาการกลางปี 2552 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องWorld Ballroom B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
Thai Atherosclerosis Society “ Mid Year Scientific Meeting ”
August 1, 2008
Atherosclerosis : New Horizon and Novel Therapy
January 26th - 27th, 2008 Pavillion River Kwai Hotel Kanchanaburi, Thailand

21 - 30 of 31 < Prev | 1 2 3 4 | > Next