โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

มักจะพบบ่อยฝนเพศชายตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป การรักษาโดยทั่วไปส่วนใหญ่แพทย์จะใช้ยา และให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือป้องกันการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน แต่การใช้ยาในผู้ป่วยบางรายก็ไม่ได้ผล ยังคงมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่มาก ผู้ป่วยบางรายจะต้องผ่าตัดหรือทำการขยายหลอดเลือดหัวใจแทน สำหรับการขยายหลอดเลือดขั้นตอนและวิธีการง่ายกว่าการผ่าตัด สำหรับค่าใช้จ่ายประมาณ 25-30% เท่านั้น เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ

การขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วบที่มีอาการหนักหรือสูงอายุ ซึ่งการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ อัตราเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง แต่การที่จะเข้าไปถ่างหลอดเลือดไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือถ่างหรือขยาย ส่วนใหญ่จะใช้บอลลูน (Balloon) หรือสายสวนลูกโป่ง มีผู้ป่วยน้อยรายที่จะต้องใช้หัวกรอและแสงเลเซอร์ช่วยในการถ่างหรือขยายหลอดเลือด

วิธีการขยายหลอดเลือด
        แพทย์จะสอดสายสวนหัวใจขนาดเล็กเข้าสู่หลอดเลือดบริเวณขาหนีบหรือข้อพับที่แขน เพื่อเข้าไปขยายหลอดเลือดบริเวณหัวใจ โดยใช้ยาเฉพาะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสลบ เวลาที่ใช้ในการขยายหลอดเลือดประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นแพทย์จะให้ทานยาและทานอาหารตามปกติ ผู้ป่วยจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน และใช้เวลาพักฟื้นอีกราว ๆ 1-2 สัปดาห์ ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ

9 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับการขยายหลอดเลือด

        1.ปลอดภัยสูง ได้ผลดี ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องวางยาสลบ
        2.สามารถทำในผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมด้วย
        3.ใช้สายสวนลูกโป่ง ในการขยายหลอดเลือด บางรายอาจใช้หัวกรอ (Rotablator)
          ร่วมด้วย
        4.อยู่โรงพยาบาล 2-3 วัน และกลับไปทำงานได้
        5.เมื่อเกิดการตีบซ้ำ สามารถขยายได้อีก
        6.ควรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างเคร่งครัด
        7.ทานยาและติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ
        8.สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติ
        9. ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากสถาบัน ที่ทำการทุกแห่งหรือติดต่อปรึกษาแพทย์ที่ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยตรง

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044