สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Society)

สมาคมนี้ชื่อ สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ชื่อภาษาอังกฤษ Thai Atherosclerosis Society (ตัวย่อ TAS)

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย  (Thai Atherosclerosis  Society)

1.  ชื่อ ตรา และที่ตั้งสำนักงาน

1.1     สมาคมนี้ชื่อ สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ชื่อภาษาอังกฤษ Thai Atherosclerosis  Society  ( ตัวย่อ TAS )

1.2     ตราสมาคมฯ เป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงในพื้นสีน้ำเงิน  ตรงกลางมีรูปคนเต็มตัวมีหมาย เลข 2540 ด้านซ้าย หมายเลข 1997 อยู่ด้านขวาระหว่างวงกลมในและนอกมีอักษร Thai Atheroclerosis  Society   อยู่โค้งด้านบน และ สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทยอยู่โค้งด้านล่างตัวอักษรเป็นสีแดงบนพื้นสีฟ้า

1.3     สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ  ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เนื้อที่ 165 ตารางเมตร

2.  วัตถุประสงค์

สมาคมฯนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
2.1    เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดให้เป็นศูนย์รวม
2.2    ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
2.3    สนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
2.4    ส่งเสริมสามัคคีระหว่างสมาชิก
2.5    จัดการประชุมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงในระดับชาติและนานาชาติ
2.6    เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในด้านการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือด
2.7    ร่วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการ และการกุศลอื่นฯ ทั้งในและต่างประเทศ

 
 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044