ประเภท คุณสมบัติสมาชิก

ประเภทของสมาชิก มี 3 ประเภท คือ
1 สามัญ
2 กิตติมศักดิ์
3 สมทบ


ใบสมัคร เป็นสมาชิกสมาคมฯ  คลิกทีนี่ 

=========================

1. ประเภท
คุณสมบัติ และจำนวนสมาชิก

        ประเภทของสมาชิก มี 3 ประเภท คือ
            1    สามัญ
            2    กิตติมศักดิ์
            3    สมทบ

          คุณสมบัติของสมาชิก
          
            สมาชิกสามัญ

            1.1  เป็นแพทย์ (แพทยศาสตร์บัณฑิต) หรือผู้มีวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือด มีความสนใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดมีความคิดเห็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งสมาคม
            1.2  ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา เว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรือ มีประวัติความประพฤติที่เป็นการเสื่อมเสียแก่สังคมอย่างร้ายแรง
            สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่บุคคลที่คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
            สมาชิกสมทบ
            ได้แก่บุคคลอื่นที่สนใจในวิชาโรคหลอดเลือด และคณะกรรมการสมาคมรับรองวาระการเป็น สมาชิกสมทบครั้งละไม่เกิน 5 ปี
จำนวนสมาชิก  ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก


2.  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

            ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้นำเสนอ 1 คน และผู้รับรองอีก 1 คน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หนึ่งรูปและค่าสมัครเป็นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม

  1. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
    1.1     สิทธิและหน้าที่สมาชิกจะเริ่มภายหลังจากที่ได้รับการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ แล้วเท่านั้นการลงทะเบียนจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกได้ชำระเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
    1.2    เงินบำรุงสำหรับการเป็นสมาชิก มีอัตราดังนี้ สมาชิกสามัญตลอดชีพ 3,000 บาท สมาชิกสมทบ1,000 บาทต่อ 5 ปี เงินที่ได้ชำระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ การชำระเงินค่าบำรุงต้องชำระล่วงหน้าเป็นรายปี  สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าบำรุง
    1.3    สำหรับผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าบำรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสมาคมอาจให้หมดสิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นสมาชิกได้
    1.4    สมาชิกสามัญที่ได้รับเลือกอยู่ในคณะกรรมการสมาคม โดยมีสิทธิ์ออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน และมีสิทธิ์ที่จะสอบถามหรือขอตรวจดูเอกสารทะเบียนสมาชิก บัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯ ณ  การประชุมใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน ในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
    1.5     สมาชิกมีหน้าที่จรรโลงสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และการดำเนินงานของคณะกรรมการที่สมาชิกได้เลือกแล้ว
    1.6     สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากสมาคมฯดังนี้คือ
              1.6.1  รับรายงานข่าวสารจากสมาคมฯ โดยไม่ต้องเสียเงิน
              1.6.2  ร่วมประชุมทางวิชาการโดยมิต้องชำระค่าธรรมเนียม เว้นแต่ที่จะกำหนด  เป็นกรณีพิเศษ
              1.6.3  ใช้บริการต่างฯ ของสมาคมฯ
  2. การขาดจากสมาชิกภาพ
    2.1   สมาชิกภาพสิ้นสุดลงอย่างอัตโนมัติด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
            2.1.1  ตาย
            2.1.2  ลาออก
            2.1.3  ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นความผิดฐานประมาทและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควร
            2.1.4  ที่ประชุมกรรมการใหญ่ลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกเข้าร่วมประชุม
    2.2   การลาออกให้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อเลขาธิการแต่ต้องชำระหนี้ที่มีต่อสมาคมฯให้เสร็จสิ้นก่อน และการออกจากสมาชิกภาพในกรณีนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะกรรการอนุมัติแล้ว
 
 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044