ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563-2565

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 ดังรายนามต่อไปนี้

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563-2565
ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
นายกสมาคมฯ

 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 ดังรายนามต่อไปนี้
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563-2565

 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044