ติดต่อ สมาคมฯ

ติดต่อ สมาคมฯ

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
Thai Atherosclerosis Society


อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ  
Tel :  02- 716 6043, 087-830-9306
Fax : 0-2716-6044
E-mail : info@thaiathero.org  

ติดต่อ สมาคมฯ
 
 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044