รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก

1 ศ.นพ.  สุนทร ตัณฑนันทน์
2 ศ.นพ.  ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
3 พญ.  พิกุล วิมลเฉลา
4 นพ.  ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน
5 นพ.  ประสาท เหล่าถาวร
6 ศ.พญ.  วรรณี นิธิยานันท์
7 พญ.  อัมพา สุทธิจำรูญ
8 ศ.นพ.  อภิชาติ วิชญาณรัตน์
9 พล.อ.ต. นพ.  บรรหาร     กออนันตกูล
10 นพ.  กอบชัย พัววิไล
11 ศ.นพ.  เศวต นนทกานันท์
12 พ.ญ.  วิไล พัววิไล
13 นพ.  วิทยา ศรีดามา
14 พ.ญ.  สุดารัตน์ ตันสุภสวัสดิกุล
15 นพ.  ศุภชัย ถนอมทรัพย์
16 นพ.  สุรพันธ์ สิทธิสุข
17 นพ.  ถาวร   สุทธิไชยากุล
18 นพ.  โสภณ สงวนวงษ์
19 นพ.  นิธิ มหานนท์
20 พญ.  พรรณี    เสถียรโชค
21 นพ.  รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
22 นพ.  ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร
23 นพ.  ขจร     ขาวไพศาล
24 นพ.  เกียรติชัย ภูริปัญโญ
25 นพ.  ชาญ    ศรีรัตนสถาวร
26 นพ.  ดำรัส      ตรีสุโกศล
27 นพ.  พยงค์     จูฑา
28 นพ.  ศุภชัย    สินไตรรัตน์
29 นพ.  ทรงศักดิ์     เกียรติชูสกุล
30 นพ.  วิจิน     พงษ์ฤทธิ์ศักดา
31 นพ.  ธวัชชัย   วิวัฒน์วรพันธ์
32 นพ.  สมศักดิ์ กิตติวราพงษ์
33 นพ.  อายุส     ภมะราภา
34 นพ.  จิตติ   โฆษิตชัยวัฒน์
35 นพ.  สุรเทพ      นพพรพันธ์
36 นพ.  วีรชาติ     เลิศนิธิกุล
37 นพ.  ธนศักดิ์ พัทมุข
38 นพ.  ประทิน     แสงจันทร์
39 นพ.  สุพจน์ ภูเก้าล้วน
40 พญ.  วารุณี    ใจประเสริฐ
41 นพ.  อภิชาติ สุคนธสรรพ
42 นพ.  สุทธิชัย     จิตะพันธ์กุล
43 นพ.  ปรีชา     น้ำฟ้า
44 นพ.  สุธน   พิสุทธินุศาสตร์
45 พญ.  ทรงขวัญ     ศิลารักษ์
46 นพ.  ทวีชัย     ทีปประสาน
47 นพ.  ทวีชัย     ศิริพรประดิษฐ์
48 พญ.  ยุพิน   ศุภพุทธมงคล
49 นพ.  ไกรสร   เต็งเกียรติ์ตระกูล
50 นพ.  นที     มั่นสกุล
51 นพ.  อมร     เจษฎาญาณเมธา
52 นพ.  อดุลย์    บัณฑกุล
53 พญ.  เบญจวรรณ    สุประสงค์สิน
54 นพ.  สุชาติ   ศุภธราธาร
55 พญ. โศรยา    ธรรมรักษ์
56 นพ.  นริศ     ศรีวณาสณฑ์
57 นพ.  ยงยุทธ    สหัสกุล
58 นพ.  วิเชียร     ทองแตง
59 นพ.  จักรพันธ์     ชัยพรหมประสิทธิ์
60 นพ.  อำนาจ     โชติชื่น
61 นพ.  เรวัตร    พันธุ์กิ่งทองคำ
62 นพ.  ระพินทร์     กุกเรยา
63 นพ.  ภากร     จันทนมัฎฐะ
64 นพ.  ชุมพล    ศุภนันตฤกษ์
65 นพ.  ชาญวิทย์    รุ่งศรีทอง
66 นพ.  สุพจน์     ศรีมหาโชตะ
67 นพ.  บัญชา     ศันสนีย์วิทยกุล
68 นพ.  ธวัชชัย   พีรพัฒน์ดิษฐ์
69 นพ.  สุทิน   ศรีอัษฏาพร
70 นพ.  วรวิทย์    กิตติภูมิ
71 นพ.  อุทัย    พันธิตพงษ์
72 นพ.  ธงชัย     ไพศาลสินทรัพย์
73 นพ.  ธวัชชัย     ธนานนท์
74 ศ.นพ.  สาโรจน์     วรรณพฤกษ์
75 นพ.  สุทธิศักดิ์     สุทธิพงษ์ชัย
76 นพ.  ยวดยง    เธียรตะวัน
77 พญ.  สมนพร    บุญยะรัตเวช
78 นพ.  วิชัย      ตันไพจิตร
79 นพ.  นิวัติชัย     สุจริตจันทร์
80 นพ.  ธนาวัฒน์     เบญจานุวัตรา
81 นพ.  รังสฤษศ์     กาญจนวณิชย์
82 พญ.  ยุพิน    เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
83 พญ.  อภัสนี   บุญญาวรกุล
84 นพ.  ปริญญา    สากิยลักษณ์
85 นพ.  พันธุ์ศักดิ์     ลักษณะบุญส่ง
86 นพ.  ไกรสิทธิ์     ตันติศิรินทร์
87 นพ.  เมธา    ผู้เจริญชนะชัย
88 พญ.  มยุรี    หอมสนิท
89 นพ.  วศิน    พุทธารี
90 นพ.  สุรพล    สุวรรณกูล
91 นพ.  ประเสริฐ    อัสสันตชัย
92 พญ.  นราพร    ประยูรวิวัฒน์
93 นพ.  รุ่งนิรันดร์   ประดิษฐ์สุวรรณ
94 นพ.  วิโรจน์      โตควณิชย์
95 พญ.  อัจฉรา     ศรีรัตนบัลล์
96 พญ.  วิภาดา      เชาวกุล
97 นพ.  สุรชัย      โชคครรชิตไชย
98 นพ.  เกรียงไกร      นามไธสงค์
99 นพ.  บุญเสริฐ      ชาติละออง
100 นพ.  สุทธิพงษ์  สิรินทร์วราวงศ์

=======================


101 พญ.  วรพรรณ    เสนาณรงค์
102 นพ.  นิพนธ์     พวงวรินทร์
103 พญ.  สว่างจิตต์   สุรอมรกุล
104 นพ.  รุ่งโรจน์    ศุภโชคนิรันดร์
105 นพ.  วิทยา   จงศุภางครัตน์
106 นพ.  ณัฐ     น้อมพรรณโณภาส
107 นพ.  สุรชัย     กอบเกื้อชัยพงษ์
108 นพ.  สมพจน์     จิรวัชรเดช
109 นพ.  คนินท์      บุญสุวรรณ
110 นพ.  อนุกูล     ทาทอง
111 นพ.  เฉลิมศักดิ์      สุวิชัย
112 นพ.  กอบโชค     พัววิไล
113 ภก.  จิรศาสตร์   ไชยเลิศ
114 นพ.  ประพล    เองชวน
115 นพ.  สุเมธ     เฟื่องมารยาท
116 นพ.  ประกิจ    เล็กวรกุล
117 นพ.  รังสรรค์    วิฑูร
118 นพ.  วิชัย      ศิลาวิเศษฤทธิ์
119 นพ.  ขจรศักดิ์     มีมงคลกุลกิลา
120 พญ.  กิตติยา    ศรีเลิศฟ้า

121 นาวา    โทวศิน     บำรุงชีพ
122 นพ.  เกิดภูมิ        มีนาภินันท์
123 พญ.  เพ็ญพันธุ์      ภูริปัญโญ
124 นพ.  ฤทธิ์ทา       เลิศคุณลักษณ์
125 นพ.  ดิลก ภิยโยทัย
126 พญ.  อุไรวัณณ์   คชาชีวะ
127 นพ.  บันลือ   เฮงประสิทธิ์
128 นพ.  ทรงศักดิ์     เลาหวินิจ
129 นพ.  ครรชิต    ช่อหิรัญกุล
130 พญ.  สมจิตร      ประภาพันธ์
131 นพ.  ประวัติ    นิธิยานันท์
132 นพ.  เอกรัตน์     ศิริคะรินทร์
133 นพ.  สุทธิพงศ์     ทัศนียพันธ์
134 นพ.  บุญเทียม     พิทักษ์ดำรงกิจ
135 นพ.  เธียรชัย     ยาโตปะมา
136 พญ.  จุฑามาศ     โกสิยะกุล
137 นพ.  ภัทรพล    กาญจนาพันธุ์
138 พ.อ.  กิฎาพล     วัฒนกูล
139 พญ.  กันทิมา     ธัญญะวุฒิ
140 นพ.  สุรชัย     รุ่งธนาภิรมย์
141 นพ.  กฤษดา   ณ สงขลา
142 น.ท.  พัฒนชัย    เฉลิมวรรณ์
143 นพ.  ทวีสุข   พงศ์นคินทร์
144 นพ.  บุญจง    ว่องวัจนะ
145 นพ.  วีรเทพ     รัตนสุวรรศรี
146 นพ.  พงษ์สันต์     ลี้สัมพันธ์
147 นพ.  สมรุ่ง    โชตินฤมล
148 นพ.  กำธร     จิรชีวิน
149 นพ.  ไชยยศ    รุ่งเรืองพิทยกุล
150 นพ.  ชัชวาล    วัตนะกุล
151 พญ.  ธัญญา   เชฏฐากุล
152 นพ.  สุรโชค    ต่างวิวัฒน์
153 นพ.  รณวิทย์     อุปถัมภ์นรากร
154 นพ.  สุเมธ     บรรเลงจิต
155 นพ.  พิเชียร   วุฒิสถิรภิญโญ
156 นพ.  ปิตินันท์     พัวพัฒนกุล
157 พญ.  อัจฉรา    รอดเกิด
158 นพ.  อธิศักดิ์    ตันสุเมธ
159 นพ.  ธีรชัย    สถาปนะวรรธนะ
160 นพ.  วิสาท    เบญจกุล
161 พญ.  ชมพูพร     แสงบริสุทธิ์
162 นพ.  สุเทพ    หะยีสาและ
163 นพ.  สมยศ    กรินทราทันต์
164 นพ.  สุนทร     ไกรสุวรรณ
165 นพ.  สุรพงษ์     สุขุปัญญารักษ์
166 นพ.  ถนอม     จิวสืบพงษ์
167 นพ.  วิรัช    ศิริกุลเสถียร
168 นพ.  สุรัติ    นัยวัฒนกุล
169 นพ.  เฉลิมชัย     สุระประสิทธิ์
170 พญ.  มณเฑียร    หมื่นรักษ์
171 พญ.  ทิพยา     แสนไชย
172 นพ.  วีรยุทธ    โฆษิตสกุลชัย
173 นพ.  สำเริง    สีแก้ว
174 พญ.  วิไลพรรณ     ริมชลา
175 นพ.  ธงชัย    ปฎิภาณวัตร
176 นพ.  บุษยา    สาชลวิจารณ์
177 นพ.  สุพรชัย     กาญจนาวาสี
178 นพ.  นพพร     อนุกูลการกุศล
179 พญ.  สุวรรณี     สายสังข์
180 นพ.  กิตติพงษ์    ทองเนื้องาม
181 นพ.  อิรพงษ์    ฤกษนันทน์
182 นพ.  ธัชชัย    กิจกังวาล
183 นพ.  จำเป็น    ผลากรกุล
184 น.อ.  บรรเจิดศักดิ์    อากาศบดี
185 นพ.  วิสันต์    ศิรินทรโสภณ
186 นพ.  ศักดิ์ชัย    จันทรอมรกุล
187 นพ.  วิทยา    พงศ์สุรเชษฐ์
188 พญ.  ฐานิสรา    กนกการ
189 นพ.  สมศักดิ์    เทียมเก่า
190 นพ.  ชัชลิต    รัตรสาร
191 นพ.  วิชัย    ศิวาวงศ์
192 นพ.  สกุล    เล็กศรีสกุล
193 นพ.  สุเชษฐ์    ตรรกธาดา
194 นพ.  ธีรยุทธ    นัมคณิสรณ์
195 พ.ต.ต.นพ.  บัณฑิต    พรหมเมศร์
196 พญ.  หญิงน้อย     อุบลเดชประชารักษ์
197 นพ.  บัญชา      ปังสกุลยานนท์
198 นพ.  สุเรส     นารูลา
199 นพ.  ปิยา  มงคลวงศ์โรจน์
200 นพ.  ไพรัส     เอี่ยมอภิชาติ

=======================


201 นพ.  วิทยา      ไชยธีระพันธ์
202 นพ.  องค์การ     เรืองรัตนอัมพร
203 นพ.  วัฒนา   บุญสม
204 นพ.  ณัฐนันทน์     ประศาสน์สารกิจ
205 พญ.  อัมพิกา     มังคละพฤกษ์
206 นพ.  นพรัตน์      ธนะชัยขันธ์
207 นพ.  สมชาย      หรรษคุณาชัย
208 นพ.  วรวุฒิ      จินตภากร
209 นพ.  ศิริวรรณ      ฮุ่นตระกูล
210 นพ.  ประกิจ     รอดประเสริฐ
211 นพ.  นฤมล     ทองพัฒนกุล
212 นพ.  วิรัช     เคหะสุขเจริญ
213 นพ.  กัมมันต์    พันธุมจินดา
214 นพ.  ชัยชาญ      ดีโรจนวงศ์
215 ศ.นพ.  เทพ    หิมะทองคำ
216 นพ.  ชุมพล     เปี่ยมสมบูรณ์
217 พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
218 นพ.  วิศาล    เยาวพงศ์ศิริ
219 นพ.  พีระ    บูรณะกิจเจริญ
220 พญ.  มัลลิกา     วรรณไกรโรจน์
221 พญ.  ศิวาพร      จันทร์กระจ่าง
222 นพ.  จรัส     โชคสุวรรณกิจ
223 นพ.  สุรพล    สัจจานุกูล
224 พ.อ.นพ.  มานัส    โพธิ์ดี
225 คุณ  สุชาดา    เรืองรัตนอัมพร
226 นพ.  ประมุข   มุทิรางกูร
227 พญ.  ดิษยา   รัตนากร
228 นพ.  กัมปนาท   วีระกุล
229 นพ.  กอบปัญญา   วงศ์วิเศษกิจ
230 นพ.  วัฒนพล   พิพัฒน์นันท์
231 พญ.  สุวรรณา   ไชยชุมศักดิ์
232 ดร.  สุกัญญา   วีรวัฒนะกุมพะ
233 คุณ  จวงจันทร์   ชัยธชวงค์
234 คุณ  สมพงษ์   จินายน
235 พญ.  เสาวนินทร์   อินทรภักดี
236 นพ.  สรณ   บุญใบชัยพฤกษ์
237 พญ.  สำราญ    กลิ่นแพทย์กิจ
238 พญ.  นพวรรณ      กิติวัฒน์
239 นพ.  มาโนช   มุกาตี
240 นพ.  สุวัฒน์    วัฒนสินธุ์
241 นพ.  กฤชเทพ   วรินทร์ปราโมทย์
242 รศ.พญ.  อรสา   ชวาลภาฤทธิ์
243 พญ.  ปิยะนุช   รักพาณิชย์
244 พญ.  นวลศรี     ทิวทอง
245 พญ.  สุจิตรา   ชัยกิตติศิลป์
246 พญ.  ชูจิตร    เปล่งวิทยา
247 พล.ต. หญิง พญ.  พรฑิตา   ชัยอำนวย
248 พ.อ.นพ.  พีระพัฒน์   วิริยธรรมภูมิ
249 นพ.  พิสิษฐ   หุตะยานนท์
250 นพ.  สมบัติ   วงศ์วิเศษกาญจน์
251 นพ.  ทรงศักดิ์   เสรีโรดม
252 ดร.  ปรียา    ลีฬหกุล
253 พญ.  นิจศรี     ชาญณรงค์(สุวรรณเวลา)
254 นพ.  เพชร     รอดอารีย์
255 นพ.  ปิยมิตร     ศรีธารา
256 นพ.  สรณ    บุญใบชัยพฤกษ์
257 ผศ.นพ.  พงศ์อมร   บุญนาค
258 นพ.  ดิลก    ทิวทอง
259 นพ.  วีรพันธ์   โขวิฑูรกิจ
260 นพ.  เธียร   จ่างรัตศศิพินทุ
261 พญ.  อัญชลี   เทียมสิงห์
262 นพ.  เสก   ปัญจญสังข์
263 นพ.  วัฒนา   เลี้ยววัฒนา
264 นพ.  สุขุม    กาญจนพิมาย
265 พญ.  รังสิมา   เบญจาศิริชัย
266 นพ.  เกรียงศักดิ์   เจิมประไพ
267 นพ.  เชิดศักดิ์    มาศมหิศักดิ์
268 อาจารย์ นพ.  ชนินทร์    ลิ่มวงศ์
269 นพ.  โสภณ    สงวนวงษ์
270 นพ.  สุนันทา    ณ ลำปาง
271 พ.ท.นพ.  ประเจษฎ์   เรืองกาญจนเศรษฐ์
272 นพ.  ภาวิทย์    เพียรวิจิตร
273 พญ.  กนิษฐา   ทรวงบูรณกุล
274 พญ.  สว่างจิต    สุรอมรกุล
275 รศ.นพ.  ปราโมทย์   ธีรพงษ์
276 นพ.  สุวัฒน์    วัฒนสินธุ์
277 นพ.  พินิจ    ทวีสิน
278 นพ.  ชัชเวช  ศิริคะรินทร์
279 นพ.  สหรัฐ    หวังเจริญ
280 พญ.  นริสา   ฟูตระกูล
281 พญ.  กิ่งแก้ว    อ้นเกษม
282 ภก.  ธนรัตน์   สรวลเสน่ห์
283 พญ.  ภัทรา    โรจนธรรม
284 นพ.  สุวิทย์    ธนปฐมสินชัย
285 นพ.  วุฒิเดช    โอภาศเจริญสุข
286 น.อ.นพ.  อนุตตร    จิตตินันทน์
287 น.อ.นพ.  อิทธพร    คณะเจริญ
288 พญ.  ช่อฟ้า   แก้วจินดา
289 พญ.  พรวลี    ตันตระรุ่งโรจน์
290 นพ.  เอนก    กนกศิลป์
291 นพ.  สมชัย    มื่นสุข
292 นพ.  ฆนัท    ครุธกูล
293 นพ.  ศุทธพร   รัตนภานพ
294 ศ.นพ.  ประสิทธิ์    ฟูตระกูล
295 นพ.  สมชาย    ดุษฎีเวทกุล
296 นพ.  ประเสริฐ   ธนกิจจารุ
297 นพ.  ไพโรจน์    ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
298 นพ.  สมชาย    เอี่ยมอ่อง
299 นพ.  สมพงษ์   สุวรรณวลัยกร
300 นพ.  ประสิทธิ์   วิรัชศิลป์

=======================

 

301 ศ.นพ.  สุรัตน์   โคมินทร์
302 พญ.  ศิริรัตน์   วิโรจน์ธนานุกูล
303 พญ.  เพ็ญนภา   สุนทราภา
304 นพ.  วีระศักดิ์ ศรินนภากร
305 นพ.  มงคล ผานิดานันท์
306 คุณ  เอกภพ ไอศูรย์พิศาลกุล
307 คุณ  วีระยุทธ คุ้มทรัพย์
308 พญ.  สุมณฑา เสรีรัตน์
309 นพ.  ประสงค์ เสรีรัตน์
310 นพ.  เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
311 พญ.  กาญจนา วิบูลชัยชีพ
312 ผศ.ดร.  วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
313 นพ.  ชวบูลย์ เดชสุขุม
314 นพ.  บุศรินทร์ นาคจินดา
315 นพ.  ขจรศักดิ์ จินดานนท์
316 พญ.  วีณา วงศ์วานิช
317 พญ.  อุไรวัณณ์  คชาชีวะ
318 นพ.  วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร
319 นพ.  ผดุงเกียรติ เศรษฐกูล
320 พญ.  เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์
321 พญ. พิมพ์ใจ อันทานนท์
322 พญ.  วณิช วรรณพฤกษ์
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044