[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16

งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์


[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044