ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบ

ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
ที่ สหด.78/2565
19 ธันวาคม 2565
 
เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 และ คิวอาร์โค้ดลงทะเบียน
 
ด้วยสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจ าปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08:00 - 15.45 น. ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ นั้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 150-200 ท่าน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้า ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ดังกำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการที่แนบมาด้วยนี้ 

ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมและอบรมในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้ร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่าน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
 
ขอแสดงความนับถือ
ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044