วิดีโอ บรรยายวิชาการ : งานการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21

6 หัวข้อบรรยายวิชาการ ในการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงแรม เดอะ สุโกศล

 
 
 

When Should We Use ApoB in Clinical Practice

Covert Cerebral Small Vessel Disease What We Should Know

Particular Matter The Association Between PM2.5 and CV Events

High Fat Low Carb Keto Diet for Better or Worse

Cannabis and Cardiovascular Disease the Latest Evidence

The Role of Postassium Binders in High Risk ASCVD

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044