7 วิดีโอ บรรยายวิชาการ : งานการประชุมวิชาการกลางปี 2567 ครั้งที่ 22 (26 มกราคม 2567)

7 หัวข้อบรรยายวิชาการ ในการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 โรงแรม เดอะ สุโกศล

 
7 วิดีโอ บรรยายวิชาการ : งานการประชุมวิชาการกลางปี 2567 ครั้งที่ 22 (26 มกราคม 2567)
 
 

01 The Latest evidence of HT management and dementia By พญ. อรอุมา ชุติเนตร

02 The PCI strikes back ; Benefit of PCI in chronic coronary syndrome นพ แมน จันทวิมล 2567

03 Weight reduction to Reduce CV Mortality in Overweight Obese CVD patients พญ พัชญา บุญชยาอนันต์

04 Future of Lipid Lowering Therapy พญ พิมพ์ใจ อันทานนท์

05 Shifting Targets ; Latest evidence on hypertention management : พญ วีรนุช รอบสันติสุข

06 Shaking your Salt Habits to Lower your Blood Pressure : พญ นันทพร เติมพรเลิศ

07 Subclinixcal atrial fibrillation ; How to manage พญ วรางคณา บุญญพิสิฎฐ์

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044