ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2567-2569

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567-2569 ดังรายนามต่อไปนี้

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567-2569 ดังรายนาม

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
ศ.ดร.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ 
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2567-2569
 
 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044