สารจากนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2567-2569

สารจากนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
สารจากนายก
 
เรียน สมาชิกที่เคารพรัก
 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด ให้เป็นศูนย์รวม ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก จัดการประชุมให้ความรู้ด้านวิชาการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในด้านการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือด รวมทั้งร่วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการและการกุศลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 
ในนามของ นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย วาระ กระผมมีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุดที่จะพัฒนางานด้านโรคหลอดเลือดของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2567-2569
 
 
 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044