งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการประจาปี 2558 ครั้งที่ 13
ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการประจาปี 2558 ครั้งที่ 13
ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

สอบถามรายละเอียดที่
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2716-6043, 08-7830-9306
โทรสาร 0-2716-6044

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044