โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด คือภาวะที่หัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอ อาจเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง แต่ที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดหัวใจตีบคือ ภาวะที่หลอดเลือดนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตันขึ้น เช่น จากภาวะหลอดเลือดแข็ง ภาวะหลอดเลือดแข็งมักพบในคนอายุมาก เนื่องจากมีไขมันและหินปูนไปจับ

        โรคหัวใจขาดเลือด คือภาวะที่หัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอ อาจเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง แต่ที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดหัวใจตีบคือ ภาวะที่หลอดเลือดนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตันขึ้น เช่น จากภาวะหลอดเลือดแข็ง ภาวะหลอดเลือดแข็งมักพบในคนอายุมาก เนื่องจากมีไขมันและหินปูนไปจับ

        1. โรคทั้งสองนี้เกิดขึ้นจากอะไร
           ยังไม่มีใครพบสาเหตุที่แท้จริงแต่มีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ
           1.1 กรรมพันธุ์ เช่น โรคไขมันในเลือดสูงมาแต่กำเนิด โรคเบาหวาน เป็นต้น
           1.2 เพศและอายุ มักเป็นในเพศชายและคนอายุมากจะเป็นมาก
           1.3 โรคบางอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเกาต์
           1.4 ความอ้วนและภาวะที่มีไขมันบางชนิดในเลือดสูง
           1.5 การสูบบุหรี่และการดื่มกาแฟเกินควร
           1.6 การออกกำลังกาย ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายสม่ำเสมอ มักจะเป็นโรคนี้ได้น้อยกว่า
           1.7 ภาวะทางจิตใจ ผู้ที่มีจิตใจตึงเครียด มีความกังวลใจมาก และไม่รู้จักพักผ่อนใน
                ด้านจิตใจจะเป็นโรคนี้ได้บ่อยกว่า

         2. ถ้าเป็นโรคนี้จะมีอาการอย่างไร
           อาจไม่มีอาการหรือมีอาการเหล่านี้ คือ
           2.1 อาการเจ็บหรือแน่น หรือจุกที่หน้าอก ลิ้นปี่ คอ ขากรรไกร ข้อศอก หรือมีอาการ
                เมื่อยล้าโดยไม่มีสาเหตุ ที่แขน หรือที่มือ หรือที่ขากรรไกร
           2.2 หายใจไม่ออก หอบเหนื่อย หรือหายใจเหมือนคนเป็นหืด
           2.3 อาการใจเต้นผิดปกติ เต้น ๆ หยุด หรือเต้นแรงเป็นบางคน
           2.4 อาการเป็นลม เช่น หน้าซีด ใจสั่น มือเท้าเย็น หมดสติ ซึ่งเกิดร่วมกับอาการอื่น
           2.5 อาการหมดสติและถึงแก่กรรมทันที

        3.เราจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ได้อย่างไร
            โดยการไปหาแพทย์ แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้ โดยอาศัยประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจคลื่นหัวใจ (E.K.G.) เอ็กซเรย์ทรวงอกและอื่น ๆ

        4.โรคนี้ป้องกันได้ไหม
           ได้ถ้าตั้งใจดังต่อไปนี้ คือ
           4.1 ลดน้ำหนัก
           4.2 กินอาหารที่มีไขมันโดยเฉพาะไขมันจำพวกโคเลสเตอรอลให้น้อยลง และใช้น้ำมัน
                 พืชแทน
           4.3 อย่าสูบบุหรี่และดื่มกาแฟเกินควร
           4.4 ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
           4.5 พยายามให้จิตใจมีโอกาสพักผ่อนบ้าง อย่าเคร่งเครียดกับการงานจนเกินไป
           4.6 รักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเกาต์
                 โรคไขมันในเลือดสูง

        5.เป็นแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนคนปกติได้ไหม และจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นาน
        ไหม
            คำตอบอยู่ได้เกือบได้เป็นคนปกติ แต่ต้องเชื่อฟังคำแนะนำของแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในระยะแรกเพราะเป็นเวลาที่ร่างกายกำลังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และส่งแขนงหลอดเลือดข้างเคียงเข้าไปทำหน้าที่ทดแทน และถ้าระมัดระวังตัวดีพอ อาจอยู่ได้นานพอสมควร และอาจจะเกือบเท่าคนปกติได้

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044